P

PortfolioManager

MediaWiki Extension to manage portfolios of wiki pages